Téarma na Seachtaine

Treoir ar Bhéarlagair Aeráide

Téarma na Seachtaine

Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide

Plean bliantúil an Rialtais é seo ina leagtar amach an tslí a gcomhlíonfaimid ár ngealltanas aeráide agus an tslí a mbainfimid spriocanna aeráide AE agus idirnáisiúnta amach.

Foilsítear tuairiscí gach ráithe, agus léirítear an dul chun cinn atáimid a dhéanamh iontu sin.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin bPlean um Ghníomhú ar son na hAeráide agus faoi na Tuairiscí ar Dhul Chun Cinn ag https://www.gov.ie/climateaction

Téarmaí Gaolmhara:

Acht um Ghníomhú ar son na hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú) 2021

Is dlí é seo a leagann amach sprioc d’Éirinn a bheith ina geilleagar atá athléimneach ó thaobh na haeráide de agus neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050. Tugaimid an ‘cuspóir náisiúnta aeráide 2050’ air seo. Éilíonn sé ar an Rialtas sraith buiséad carbóin a shocrú agus tugann sé ról nua don Ghrúpa Comhairleach maidir leis an Troid i gCoinne an Athraithe Aeráide, chun cabhrú leis na buiséid sin a fhorbairt.

Leagtar amach freisin sa dlí na próisis lena bhforbróimid ár bpleananna agus ár bpróisis aeráide, chun cabhrú linn ár gcuspóirí aeráide a bhaint amach. Mar shampla, caitear an Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide a thabhairt cothrom le dáta gach bliain.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin dlí nua seo ag https://www.gov.ie/en/press-release/9336b-irelands-ambitious-climate-act-signed-into-law/

An Chomhairle Chomhairleach Athrú Aeráide

Déanann an comhlacht comhairleach neamhspleách seo measúnú ar mar atá ag éirí le hÉirinn, ó thaobh bheith ina geilleagar ísealcharbóin agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de faoin mbliain 2050, agus tugann comhairle ina leith.

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach faoin gComhairle ar https://www.climatecouncil.ie

An Bord Soláthair um Ghníomhú ar son na hAeráide

Is grúpa ard-rúnaithe ar ranna rialtais é seo, atá freagrach as ‘gníomhartha’ faoin bPlean um Ghníomhú ar son na hAeráide. Déanann an grúpa monatóireacht ar chomh maith atá na gníomhartha sin á mbaint amach agus tugann tuarascáil ar an dul chun cinn don Rialtas.

Foilsítear na tuarascálacha sin ar an dul chun cinn gach trí mhí. Is féidir iad a léamh ar líne ag http://www.gov.ie/en/publication/55fde-climate-action-important-publications/

Cuardach de réir catagóire

Cuardach de réir téarma

Tabharfar an láithreán gréasáin cothrom le dáta chun tuilleadh téarmaí a chur leis agus fáilteoimid roimh do chuid aiseolais agus roimh do chuid smaointe.
Mura dtagann do théarma aníos nó má tá aiseolas agat, cuir sin in iúl dúinn.