An Bille um Ghníomhú ar son na hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin

Dlí nua é sin atá á fhorbairt lena leagtar amach sprioc d’Éirinn, le bheith ina geilleagar atá seasmhach agus neodrach ó thaobh na haeráide de faoin mbliain 2050. Tugaimid an ‘cuspóir náisiúnta aeráide 2050’ air seo. Éilíonn sé ar an Rialtas sraith buiséad carbóin a shocrú agus tugann sé ról nua don Ghrúpa Comhairleach maidir leis an Troid i gCoinne an Athraithe Aeráide, chun cabhrú leis na buiséid sin a fhorbairt.

Leagtar amach freisin sa dlí na próisis lena bhforbróimid ár bpleananna agus ár bpróisis aeráide, chun cabhrú linn ár gcuspóirí aeráide a bhaint amach. Mar shampla, caitear an Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide a thabhairt cothrom le dáta gach bliain.

(Féach buiséad carbóin)

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin dlí nua seo ag www.gov.ie/en/publication/984d2-climate-action-and-low-carbon-development-amendment-bill-2020/

 

Téarmaí Gaolmhara:

Acmhainneacht Téimh Dhomhanda (GWP)

Aeráid

An Bord Soláthair um Ghníomhú ar son na hAeráide

Astaíochtaí gás ceaptha teasa / GHG

Athrú aeráide

An Bille um Ghníomhú ar son na hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin

Bithéagsúlacht

Buiséid charbóin

Córas teorannaithe agus trádála

Creidmheasanna Carbóin

Cáin Charbóin

Ciste um Ghníomhú ar son na hAeráide

Cinneadh maidir le Comhroinnt Díchill

Córas Trádála Astaíochtaí an AE (ETS)

Comhaontú Glas don Eoraip (2019)

Comhaontú Pháras

An Chomhairle Chomhairleach Athrú Aeráide

Conradh

Dícharbónú

Fuinneamh inathnuaite

Geilleagar Glas

Geilleagar neodrach ó thaobh na haeráide de

Geilleagar Ciorclach

Glan-astaíochtaí nialais

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

Idirnascaire Leictreachais

LULUCF / úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht

Neodrach ó thaobh carbóin de

NZEB ‘Foirgnimh Nach Mór Neodrach ó thaobh Fuinnimh’

Oiriúnú

Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide

Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide

Pleananna Oiriúnaithe Earnála

Painéal Idir-rialtasach ar an Athrú aeráide (IPCC)

Rialachán maidir le Comhroinnt Díchill

Reachtaíocht maidir le Comhroinnt Díchill

Réamh-mheastacháin Astaíochtaí

Scéim Tacaíochta um Leictreachas Inathnuaite (RESS)

Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna)

Teacht Aniar Aeráide

Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI)

UNFCCC COP

UNFCCC