Bithgheilleagar

Na codanna sin den gheilleagar a úsáideann acmhainní bitheolaíocha inathnuaite ón talamh agus ón bhfarraige – amhail barra, foraoisí, éisc, ainmhithe agus miocrorgánaigh – chun bia, ábhair agus fuinneamh a tháirgeadh.
Sampla: fotháirgí ó phróiseáil feirmeoireachta déiríochta a aistriú ina aigéad lachtach atáthar in ann a úsáid chun bith-leasacháin agus plaisteach in-bhithmhillte a dhéanamh.

 

Téarmaí Gaolmhara:

Aeráid

Astaíochtaí

Astaíochtaí carbóin

Astaíochtaí gás ceaptha teasa / GHG

Astaíochtaí Meatán Bithghineach

Athrú aeráide

Biomeatán

Bithmhais

Bithbhreoslaí

Bithéagsúlacht

Bithgheilleagar

Ceapadh carbóin agus stóráil charbóin

Dé-ocsaíd charbóin / CO2

Dícharbónú

Foraoisiú

Fuinneamh inathnuaite

Hidrigin Ghorm

Linnte Dé-ocsaíd Charbóin

LULUCF / úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht

Meatán/CH4

MTCO2EQ

Oiriúnú

Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide

Pleananna Oiriúnaithe Earnála