Aeráid

Ciallaíonn an aeráid na gnáthchoinníollacha aimsire i réigiún in achar ama an-fhada— 30 bliain nó níos mó, de ghnáth. An difear mór idir an aeráid agus an aimsir, an méid ama i gceist. Féadfaidh an aimsir athrú ó nóiméad go nóiméad, ó lá go lá, ach is ionann an aeráid agus meán na haimsire in imeacht achar ama níos faide i limistéar sonrach.

 

Téarmaí Gaolmhara:

Aeráid

Astaíochtaí

Astaíochtaí carbóin

Astaíochtaí gás ceaptha teasa / GHG

Astaíochtaí Meatán Bithghineach

Athrú aeráide

Biomeatán

Bithmhais

Bithbhreoslaí

Bithéagsúlacht

Bithgheilleagar

Ceapadh carbóin agus stóráil charbóin

Dé-ocsaíd charbóin / CO2

Dícharbónú

Foraoisiú

Fuinneamh inathnuaite

Hidrigin Ghorm

Linnte Dé-ocsaíd Charbóin

LULUCF / úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht

Meatán/CH4

MTCO2EQ

Oiriúnú

Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide

Pleananna Oiriúnaithe Earnála