Córas Trádála Astaíochtaí an AE (ETS)

Córas Eorpach chun lamháltais astaíochtaí gás ceaptha teasa a thrádáil. Is cuid de bheartais an Aontais Eorpaigh um ghníomhú ar son na haeráide é. Oibríonn sé trí bhíthin teorainn, a íslítear in imeachta ama, a chur ar an méid iomlán gáis ceaptha teasa is féidir a bheith scaoilte ag:

  • aerlínte
  • stáisiúin chumhachta, agus
  • gníomhaíochtaí tionsclaíocha mórscála eile.

Tugtar suiteálacha orthu sin agus tá thart ar 100 suiteáil ag teacht faoi Chóras Trádála Astaíochtaí an AE in Éirinn.

Faoin gcóras, faigheann nó ceannaíonn na suiteálacha sin lamháltais astaíochtaí. Féadfaidh siad iad sin a thrádáil le suiteálacha eile, de réir mar is gá. Is ionann gach lamháltais astaíochtaí agus tonna de dé-ocsaíde carbóin.

Caithfidh suiteáil go leor lamháltas a bheith aici gach bliain chun a hastaíochtaí ar fad a chuimsiú, nó gearrtar fíneáil uirthi.

 

Téarmaí Gaolmhara:

Acmhainneacht Téimh Dhomhanda (GWP)

Aeráid

An Bord Soláthair um Ghníomhú ar son na hAeráide

Astaíochtaí gás ceaptha teasa / GHG

Athrú aeráide

An Bille um Ghníomhú ar son na hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin

Bithéagsúlacht

Buiséid charbóin

Córas teorannaithe agus trádála

Creidmheasanna Carbóin

Cáin Charbóin

Ciste um Ghníomhú ar son na hAeráide

Cinneadh maidir le Comhroinnt Díchill

Córas Trádála Astaíochtaí an AE (ETS)

Comhaontú Glas don Eoraip (2019)

Comhaontú Pháras

An Chomhairle Chomhairleach Athrú Aeráide

Conradh

Dícharbónú

Fuinneamh inathnuaite

Geilleagar Glas

Geilleagar neodrach ó thaobh na haeráide de

Geilleagar Ciorclach

Glan-astaíochtaí nialais

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

Idirnascaire Leictreachais

LULUCF / úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht

Neodrach ó thaobh carbóin de

NZEB ‘Foirgnimh Nach Mór Neodrach ó thaobh Fuinnimh’

Oiriúnú

Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide

Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide

Pleananna Oiriúnaithe Earnála

Painéal Idir-rialtasach ar an Athrú aeráide (IPCC)

Rialachán maidir le Comhroinnt Díchill

Reachtaíocht maidir le Comhroinnt Díchill

Réamh-mheastacháin Astaíochtaí

Scéim Tacaíochta um Leictreachas Inathnuaite (RESS)

Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna)

Teacht Aniar Aeráide

Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI)

UNFCCC COP

UNFCCC