Creidmheasanna Carbóin

I gcomhaontuithe AE agus Idirnáisiúnta áirithe leagtar amach iontu freisin bealaí lenar féidir creidmheasanna carbóin a úsáid chun na spriocanna a bhaineann le hastaíochtaí a bhaint amach.

Tá dhá phríomhchineálacha de chreidmheasanna carbóin: lamháltais astaíochtaí rialáilte agus creidmheasanna deonacha maidir le laghdú astaíochtaí.

Is éard atá i gceist le lamháltas astaíochtaí rialáilte ná cead a gcaithfidh cuideachta nó áis é a cheannach nó a thrádáil chun aon tonna amháin dé-ocsaíde carbóin, nó a choibhéis de ghás ceaptha teasa a scaoileadh. Toisc go bhfuil costas ag baint le lamháltais agus gur féidir iad a thrádáil, tugann sé sin spreagadh chun a bheith níos éifeachtúla agus nuálach ionas go seachnófar ceannach lamháltas.

Is éard is creidmheas deonach maidir le laghdú astaíochtaí ná deimhniú a léiríonn go bhfuil gníomh glactha ag cuideachta nó ag pobal agus go bhfuil sé cruthaithe acu go bhfuil fíorlaghdú astaíochtaí bainte amach acu nó gur éirigh leo dé-ocsaíd charbóin a bhaint ón aer, trí mar shampla portach.

 

Téarmaí Gaolmhara:

Aeráid

Astaíochtaí carbóin

Athrú aeráide

Astaíochtaí

Astaíochtaí gás ceaptha teasa / GHG

Bithgheilleagar

Bithmhais

Bithéagsúlacht

Breoslaí Iontaise

Córas teorannaithe agus trádála

Córas Trádála Astaíochtaí an AE (ETS)

Ceapadh carbóin agus stóráil charbóin

Creidmheasanna Carbóin

Cáin Charbóin

Ciste um Ghníomhú ar son na hAeráide

Dícharbónú

F-ghás nó Gás Fluairínithe

Fraiceáil

Fuinneamh inathnuaite

Geilleagar Ciorclach

Hidrigin Ghlas

In-bhithmhillte

Iarfheistiú (iarfheistiú fuinnimh)

Lorg Carbóin

MTCO2EQ

Neodrach ó thaobh carbóin de

Oiriúnú

Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide

Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF)

Sceitheadh Carbóin

Scéim Tacaíochta um Leictreachas Inathnuaite (RESS)

Téamh ceantair