Dé-ocsaíd charbóin / CO2

Is gás ceaptha teasa cumhachtach é dé-ocsaíd charbóin. Is cuid nádúrtha é den aer a análaímid. Ach mar thoradh ar ghníomhaíochtaí an duine, amhail breoslaí iontaise a dhó agus dífhoraoisiú tá ardú tagtha ar an méid athraithe aeráide CO2 san aer, rud a chuireann le hathrú aeráide.

 

Téarmaí Gaolmhara:

Aeráid

Astaíochtaí

Astaíochtaí carbóin

Astaíochtaí gás ceaptha teasa / GHG

Athrú aeráide

Bithbhreoslaí

Bithmhais

Breoslaí Iontaise

Cáin Charbóin

Ciste um Ghníomhú ar son na hAeráide

Dícharbónú

Dé-ocsaíd charbóin / CO2

Feithicil Leictreach

Hidrigin Ghlas

Hidrigin Ghorm

Lorg Carbóin

Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide

Pleananna Oiriúnaithe Earnála

Réamh-mheastacháin Astaíochtaí

MTCO2EQ