Éifeachtúlacht Fuinnimh

Is éard a chiallaíonn éifeachtúlacht fuinnimh, níos lú fuinnimh a úsáid chun an toradh céanna a bhaint amach.

Sampla: ach teach a insliú, teastaíonn níos lú fuinnimh chun é a théamh go dtí an leibhéal is gá. Ach coire níos éifeachtúlaí a chur in áit seanchoire, úsáidtear níos lú fuinnimh chun an méid teasa a bhfuil gá leis a chur ar fáil.

Sampla: is féidir linn éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú ach an tslí a ndéanaimid rudaí a athrú, amhail soilse agus gléasanna leictreonacha a mhúchadh nuair nach bhfuil siad in úsáid againn.

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach faoi éifeachtúlacht fuinnimh i do theach ar www.seai.ie/home-energy/

 

Téarmaí Gaolmhara:

Aeráid

Astaíochtaí

Astaíochtaí gás ceaptha teasa / GHG

Astaíochtaí carbóin

Athrú aeráide

Breoslaí Iontaise

Bithbhreoslaí

Bithmhais

Dé-ocsaíd charbóin / CO2

Dícharbónú

F-ghás nó Gás Fluairínithe

Éifeachtúlacht Fuinnimh

Fraiceáil

Fuinneamh

Fuinneamh inathnuaite

Fuinneamh inathnuaite amach ón gcósta

Gual toiteach

Hidrigin Ghlas

Hidrigin Ghorm

Idirnascaire Leictreachais

Iarfheistiú (iarfheistiú fuinnimh)

Liquefied natural gas / LNG

Lorg Carbóin

MTCO2EQ

Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide

Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide

Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF)

Scéim Tacaíochta um Leictreachas Inathnuaite (RESS)

Téamh ceantair

Teaschaidéil

Timpeallacht thógtha