Fuinneamh

‘An cumas obair a dhéanamh’ an cur síos a dhéantar de ghnáth ar fhuinneamh. I measc na gcineálacha fuinnimh a úsáidimid gach lá tá:

  • rud éigin a bhogadh
  • foirgneamh a théamh
  • seomra a lasadh.

I measc na gcineálacha coitinne fuinnimh tá:

  • teirmeach
  • ceimiceach
  • leictreach
  • meicniúil.

Is féidir fuinneamh a thiontú ó fhoirm amháin go foirm eile.

Sampla: is féidir an fuinneamh meicniúil sa ghaoth a aistriú go fuinneamh leictreach, a úsáidimid ansin chun ár dtithe a lasadh agus a théamh.
 

Téarmaí Gaolmhara:

Aeráid

Astaíochtaí

Astaíochtaí gás ceaptha teasa / GHG

Astaíochtaí carbóin

Athrú aeráide

Breoslaí Iontaise

Bithbhreoslaí

Bithmhais

Dé-ocsaíd charbóin / CO2

Dícharbónú

F-ghás nó Gás Fluairínithe

Éifeachtúlacht Fuinnimh

Fraiceáil

Fuinneamh

Fuinneamh inathnuaite

Fuinneamh inathnuaite amach ón gcósta

Gual toiteach

Hidrigin Ghlas

Hidrigin Ghorm

Idirnascaire Leictreachais

Iarfheistiú (iarfheistiú fuinnimh)

Liquefied natural gas / LNG

Lorg Carbóin

MTCO2EQ

Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide

Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide

Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF)

Scéim Tacaíochta um Leictreachas Inathnuaite (RESS)

Téamh ceantair

Teaschaidéil

Timpeallacht thógtha