Iarfheistiú (iarfheistiú fuinnimh)

Maidir le foirgnimh, is ionann iarfheistiú fuinnimh agus rud ar bith a dhéantar chun éifeachtúlacht fuinnimh an fhoirgnimh a fheabhsú. Áirítear an t-insliú sa díon agus sna ballaí a uasghrádú de ghnáth chun an teas a choinneáil istigh, chomh maith córais fuinnimh inathnuaite a shuiteáil, amhail teaschaidéil.

Samplaí: iAn t-insliú sa díon agus sna ballaí a fheabhsú, an córas téimh agus uisce te a uasghrádú chun iad a bheith ina gcórais a úsáideann fuinneamh inathnuaite amhail teaschaidéal.

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach faoi seo ar láithreán gréasáin Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) ar www.seai.ie

 

Téarmaí Gaolmhara:

Aeráid

Astaíochtaí carbóin

Athrú aeráide

Astaíochtaí

Astaíochtaí gás ceaptha teasa / GHG

Bithgheilleagar

Bithmhais

Bithéagsúlacht

Breoslaí Iontaise

Córas teorannaithe agus trádála

Córas Trádála Astaíochtaí an AE (ETS)

Ceapadh carbóin agus stóráil charbóin

Creidmheasanna Carbóin

Cáin Charbóin

Ciste um Ghníomhú ar son na hAeráide

Dícharbónú

F-ghás nó Gás Fluairínithe

Fraiceáil

Fuinneamh inathnuaite

Geilleagar Ciorclach

Hidrigin Ghlas

In-bhithmhillte

Iarfheistiú (iarfheistiú fuinnimh)

Lorg Carbóin

MTCO2EQ

Neodrach ó thaobh carbóin de

Oiriúnú

Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide

Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF)

Sceitheadh Carbóin

Scéim Tacaíochta um Leictreachas Inathnuaite (RESS)

Téamh ceantair