LULUCF / úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht

Úsáid Talún, Athrú ar Úsáid Talún agus Foraoiseacht is ciall le LULUCF. Earnáil nó catagóir a úsáidtear chun monatóireacht a dhéanamh ar astaíochtaí agus iad a thuairisciú. Ag brath ar an tslí a mbaintear úsáid as an talamh, féadfaidh sé a bheith ina:

  • fhoinse astaíochtaí

  • ina linn charbóin.

Déantar rialáil ar LULUCF faoi dhlí an AE. Freisin, caithfidh Rialtais tuairisc a thabhairt do na Náisiúin Aontaithe ar astaíochtaí LULUCF agus ar bhaint gháis ceaptha teasa de bharr thalamhúsáidí éagsúla agus cleachtais éagsúla um bhainistiú talún. Áirítear orthu sin:

– dífhoraoisiú

– foraoisiú

– tailte móna a dhraenáil

– curaíocht agus talamh a úsáid le haghaidh innilt ainmhithe.

 

Téarmaí Gaolmhara:

Aeráid

Astaíochtaí

Astaíochtaí carbóin

Astaíochtaí gás ceaptha teasa / GHG

Astaíochtaí Meatán Bithghineach

Athrú aeráide

Biomeatán

Bithmhais

Bithbhreoslaí

Bithéagsúlacht

Bithgheilleagar

Ceapadh carbóin agus stóráil charbóin

Dé-ocsaíd charbóin / CO2

Dícharbónú

Foraoisiú

Fuinneamh inathnuaite

Hidrigin Ghorm

Linnte Dé-ocsaíd Charbóin

LULUCF / úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht

Meatán/CH4

MTCO2EQ

Oiriúnú

Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide

Pleananna Oiriúnaithe Earnála