MTCO2EQ

Is é seo an giorrúchán ar Mhilliún Tonna de choibhéis dé-ocsaíd charbóin. Is ionann tonna amháin agus 1,000 cileagram.

Ach an t-aonad seo a úsáid, táimid in ann comparáid a dhéanamh idir an tionchar téite a d’fhéadfadh a bheith ag astaíocht:

aon ghás ceaptha teasa amháin (mar ocsaíd nítriúil)

don

astaíocht an mhéid céanna dé-ocsaíd charbóin.

Sampla: Is ionann an acmhainneacht téite domhanda atá ag meatán thar 100 bliain agus 298. Ciallaíonn sé sin gurb ionann:

astaíochtaí aon mhilliún tonna d’ocsaíd nítriúil

agus

astaíochtaí 298 milliún tonna dé-ocsaíd charbóin (298 Mt CO eq).

 

Téarmaí Gaolmhara:

Aeráid

Astaíochtaí

Astaíochtaí gás ceaptha teasa / GHG

Astaíochtaí carbóin

Athrú aeráide

Breoslaí Iontaise

Bithbhreoslaí

Bithmhais

Dé-ocsaíd charbóin / CO2

Dícharbónú

F-ghás nó Gás Fluairínithe

Éifeachtúlacht Fuinnimh

Fraiceáil

Fuinneamh

Fuinneamh inathnuaite

Fuinneamh inathnuaite amach ón gcósta

Gual toiteach

Hidrigin Ghlas

Hidrigin Ghorm

Idirnascaire Leictreachais

Iarfheistiú (iarfheistiú fuinnimh)

Liquefied natural gas / LNG

Lorg Carbóin

MTCO2EQ

Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide

Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide

Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF)

Scéim Tacaíochta um Leictreachas Inathnuaite (RESS)

Téamh ceantair

Teaschaidéil

Timpeallacht thógtha