Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide

Plean bliantúil an Rialtais é seo ina leagtar amach an tslí a gcomhlíonfaimid ár ngealltanas aeráide agus an tslí a mbainfimid spriocanna aeráide AE agus idirnáisiúnta amach. Leagtar 183 ghníomh chomh maith le breis is 600 beart aonair atá dírithe ar dhul i ngleic le hathrú aeráide i bPlean um Ghníomhú ar son na hAeráide 2019. Foilsítear tuairiscí gach ráithe, agus léirítear an dul chun cinn atáimid a dhéanamh iontu sin.

Foilseofar an chéad Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide eile níos deireanaí sa bhliain 2021 agus cuirfear spriocanna nua, níos uaillmhianaí na hÉireann san áireamh ann.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin bPlean um Ghníomhú ar son na hAeráide agus faoi na Tuairiscí ar Dhul Chun Cinn ag www.gov.ie/climateaction

 

Téarmaí Gaolmhara:

Acmhainneacht Téimh Dhomhanda (GWP)

Aeráid

An Bord Soláthair um Ghníomhú ar son na hAeráide

Astaíochtaí gás ceaptha teasa / GHG

Athrú aeráide

An Bille um Ghníomhú ar son na hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin

Bithéagsúlacht

Buiséid charbóin

Córas teorannaithe agus trádála

Creidmheasanna Carbóin

Cáin Charbóin

Ciste um Ghníomhú ar son na hAeráide

Cinneadh maidir le Comhroinnt Díchill

Córas Trádála Astaíochtaí an AE (ETS)

Comhaontú Glas don Eoraip (2019)

Comhaontú Pháras

An Chomhairle Chomhairleach Athrú Aeráide

Conradh

Dícharbónú

Fuinneamh inathnuaite

Geilleagar Glas

Geilleagar neodrach ó thaobh na haeráide de

Geilleagar Ciorclach

Glan-astaíochtaí nialais

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

Idirnascaire Leictreachais

LULUCF / úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht

Neodrach ó thaobh carbóin de

NZEB ‘Foirgnimh Nach Mór Neodrach ó thaobh Fuinnimh’

Oiriúnú

Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide

Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide

Pleananna Oiriúnaithe Earnála

Painéal Idir-rialtasach ar an Athrú aeráide (IPCC)

Rialachán maidir le Comhroinnt Díchill

Reachtaíocht maidir le Comhroinnt Díchill

Réamh-mheastacháin Astaíochtaí

Scéim Tacaíochta um Leictreachas Inathnuaite (RESS)

Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna)

Teacht Aniar Aeráide

Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI)

UNFCCC COP

UNFCCC