Pleananna Oiriúnaithe Earnála

Réitíonn ranna Rialtais na pleananna seo le haghaidh earnálacha amhail talmhaíocht, iompar agus sláinte, lena chinntiú go mbeimid ullamh do thionchair an athraithe aeráide.

Sampla: Aithnítear i bPlean Oiriúnaithe Earnála um Athrú Aeráide maidir le Bithéagsúlacht na rioscaí a bhaineann le hathrú aeráide don bhithéagsúlacht in Éirinn agus mar is féidir leis an earnáil a bheith ullmhaithe ina leith.

Is féidir leat na Pleananna Oiriúnaithe Earnála a léamh ar www.gov.ie/en/collection/51df3-sectoral-adaptation-planning/

 

Téarmaí Gaolmhara:

Aeráid

Astaíochtaí

Astaíochtaí carbóin

Astaíochtaí gás ceaptha teasa / GHG

Astaíochtaí Meatán Bithghineach

Athrú aeráide

Biomeatán

Bithmhais

Bithbhreoslaí

Bithéagsúlacht

Bithgheilleagar

Ceapadh carbóin agus stóráil charbóin

Dé-ocsaíd charbóin / CO2

Dícharbónú

Foraoisiú

Fuinneamh inathnuaite

Hidrigin Ghorm

Linnte Dé-ocsaíd Charbóin

LULUCF / úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht

Meatán/CH4

MTCO2EQ

Oiriúnú

Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide

Pleananna Oiriúnaithe Earnála