Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF)

Ciallaíonn RFF Rátáil Fuinnimh Foirgnimh. Taispeántar feidhmíocht fuinnimh do thí ar theastas RFF. Léiriú maith é ar an méid a chaithfidh tú ar fhuinneamh (amhail teas agus solas) agus ar an méid carbóin a ghinfidh tú chun do theach a théamh go dtí leibhéal compordach.
Téann an rátáil RFF ó A go G. Is iad tithe ar rátáil A na cinn is éifeachtúlaí ó thaobh an fhuinnimh de, is compordaí agus a mbíonn na billí fuinnimh is ísle acu. Is iad tithe ar rátáil G na cinn is lú éifeachtúlachta ó thaobh an fhuinnimh de. Teastaíonn méid mór fuinnimh chun iad a théamh.

Is féidir tuilleadh eolais faoi RFF a fháil ag www.seai.ie/home-energy/building-energy-rating-ber

 

Téarmaí Gaolmhara:

Aeráid

Astaíochtaí

Astaíochtaí gás ceaptha teasa / GHG

Astaíochtaí carbóin

Athrú aeráide

Breoslaí Iontaise

Bithbhreoslaí

Bithmhais

Dé-ocsaíd charbóin / CO2

Dícharbónú

F-ghás nó Gás Fluairínithe

Éifeachtúlacht Fuinnimh

Fraiceáil

Fuinneamh

Fuinneamh inathnuaite

Fuinneamh inathnuaite amach ón gcósta

Gual toiteach

Hidrigin Ghlas

Hidrigin Ghorm

Idirnascaire Leictreachais

Iarfheistiú (iarfheistiú fuinnimh)

Liquefied natural gas / LNG

Lorg Carbóin

MTCO2EQ

Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide

Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide

Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (RFF)

Scéim Tacaíochta um Leictreachas Inathnuaite (RESS)

Téamh ceantair

Teaschaidéil

Timpeallacht thógtha