Rialachán maidir le Comhroinnt Díchill

Is dlí AE é seo ina leagtar amach laghduithe bliantúla ar astaíochtaí do Bhallstáit ó 2021 go 2030 atá ceangailteach ó thaobh an dlí. Is cuid de chur i bhfeidhm Chomhaontú Pháras ag an AE é.(Féach ar ‘Comhaontú Pháras’‘)

Caithfidh Éire a chuid astaíochtaí nach bhfuil ag teacht faoi Chóras Trádála Astaíochtaí an AE a laghdú den tríú cuid (30%) i gcomparáid le leibhéil na bliana 2005. Caithfidh sí sin a bheith déanta aici faoin mbliain 2030. Áirítear ar na hastaíochtaí sin astaíochtaí gás ceaptha teasa ó thithe, carranna, gnólachtaí beaga agus talmhaíocht.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ar www.ec.europa.eu/clima/policies/effort_en

 

Téarmaí Gaolmhara:

Acmhainneacht Téimh Dhomhanda (GWP)

Aeráid

An Bord Soláthair um Ghníomhú ar son na hAeráide

Astaíochtaí gás ceaptha teasa / GHG

Athrú aeráide

An Bille um Ghníomhú ar son na hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin

Bithéagsúlacht

Buiséid charbóin

Córas teorannaithe agus trádála

Creidmheasanna Carbóin

Cáin Charbóin

Ciste um Ghníomhú ar son na hAeráide

Cinneadh maidir le Comhroinnt Díchill

Córas Trádála Astaíochtaí an AE (ETS)

Comhaontú Glas don Eoraip (2019)

Comhaontú Pháras

An Chomhairle Chomhairleach Athrú Aeráide

Conradh

Dícharbónú

Fuinneamh inathnuaite

Geilleagar Glas

Geilleagar neodrach ó thaobh na haeráide de

Geilleagar Ciorclach

Glan-astaíochtaí nialais

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

Idirnascaire Leictreachais

LULUCF / úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht

Neodrach ó thaobh carbóin de

NZEB ‘Foirgnimh Nach Mór Neodrach ó thaobh Fuinnimh’

Oiriúnú

Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide

Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide

Pleananna Oiriúnaithe Earnála

Painéal Idir-rialtasach ar an Athrú aeráide (IPCC)

Rialachán maidir le Comhroinnt Díchill

Reachtaíocht maidir le Comhroinnt Díchill

Réamh-mheastacháin Astaíochtaí

Scéim Tacaíochta um Leictreachas Inathnuaite (RESS)

Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna)

Teacht Aniar Aeráide

Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI)

UNFCCC COP

UNFCCC