Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna)

Is iad na Náisiúin Aontaithe a cheap na Spriocanna (17 sprioc ar fad) chun dul i ngleic leis na dúshláin phráinneacha chomhshaoil, pholaitiúla agus eacnamaíocha atá roimh an domhan faoi láthair. An sprioc deiridh atá acu, deireadh a chur le bochtaineacht fad a chosnaítear an domhan agus a gcruthaítear fás eacnamaíochta.

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach faoin dul chun cinn atá déanta ag Éirinn i dtaobh na SDGanna a bhaint amach ar Mol na hÉireann maidir le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (geohive.ie)

Is iad na 17 sprioc:

 1. Deireadh le Bochtaineacht
 2. Deireadh le hOcras
 3. Dea-Shláinte agus Folláine
 4. Oideachas Ard-Chaighdeáin
 5. Cothromas Inscne
 6. Uisce Glan agus Sláintíocht
 7. Fuinneamh Glan agus Inacmhainne
 8. Obair Chuibhiúil agus Fás Eacnamaíoch
 9. Tionsclaíocht, Nuálaíocht agus bonneagar
 10. Neamhionannas Laghdaithe
 11. Cathracha agus Pobail Inbhuanaithe
 12. Tomhaltas agus Táirgíocht Fhreagrach
 13. Gníomhú ar son na hAeráide
 14. An Saol Faoi Uisce
 15. An Saol ar Talamh
 16. Síocháin, Ceartas agus Institiúidí Láidre
 17. Comhpháirtíochtaí ar son na Spriocanna
 18.  

  Téarmaí Gaolmhara:

  Acmhainneacht Téimh Dhomhanda (GWP)

  Aeráid

  An Bord Soláthair um Ghníomhú ar son na hAeráide

  Astaíochtaí gás ceaptha teasa / GHG

  Athrú aeráide

  An Bille um Ghníomhú ar son na hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin

  Bithéagsúlacht

  Buiséid charbóin

  Córas teorannaithe agus trádála

  Creidmheasanna Carbóin

  Cáin Charbóin

  Ciste um Ghníomhú ar son na hAeráide

  Cinneadh maidir le Comhroinnt Díchill

  Córas Trádála Astaíochtaí an AE (ETS)

  Comhaontú Glas don Eoraip (2019)

  Comhaontú Pháras

  An Chomhairle Chomhairleach Athrú Aeráide

  Conradh

  Dícharbónú

  Fuinneamh inathnuaite

  Geilleagar Glas

  Geilleagar neodrach ó thaobh na haeráide de

  Geilleagar Ciorclach

  Glan-astaíochtaí nialais

  An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

  Idirnascaire Leictreachais

  LULUCF / úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht

  Neodrach ó thaobh carbóin de

  NZEB ‘Foirgnimh Nach Mór Neodrach ó thaobh Fuinnimh’

  Oiriúnú

  Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide

  Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide

  Pleananna Oiriúnaithe Earnála

  Painéal Idir-rialtasach ar an Athrú aeráide (IPCC)

  Rialachán maidir le Comhroinnt Díchill

  Reachtaíocht maidir le Comhroinnt Díchill

  Réamh-mheastacháin Astaíochtaí

  Scéim Tacaíochta um Leictreachas Inathnuaite (RESS)

  Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna)

  Teacht Aniar Aeráide

  Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI)

  UNFCCC COP

  UNFCCC