Treoir ar Bhéarlagair Aeráide

Téarma na Seachtaine

Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide

Plean bliantúil an Rialtais é seo ina leagtar amach an tslí a gcomhlíonfaimid ár ngealltanas aeráide agus an tslí a mbainfimid spriocanna aeráide AE agus idirnáisiúnta amach. Leagtar 183 ghníomh chomh maith le breis is 600 beart aonair atá dírithe ar dhul i ngleic le hathrú aeráide i bPlean um Ghníomhú ar son na hAeráide 2019. Foilsítear tuairiscí gach ráithe, agus léirítear an dul chun cinn atáimid a dhéanamh iontu sin.

Foilseofar an chéad Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide eile níos deireanaí sa bhliain 2021 agus cuirfear spriocanna nua, níos uaillmhianaí na hÉireann san áireamh ann.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin bPlean um Ghníomhú ar son na hAeráide agus faoi na Tuairiscí ar Dhul Chun Cinn ag www.gov.ie/climateaction

Téarmaí Gaolmhara:

An Bord Soláthair um Ghníomhú ar son na hAeráide
Is grúpa ard-rúnaithe ar ranna rialtais é seo, atá freagrach as ‘gníomhartha’ faoin bPlean um Ghníomhú ar son na hAeráide. Déanann an grúpa monatóireacht ar chomh maith atá na gníomhartha sin á mbaint amach agus tugann tuarascáil ar an dul chun cinn don Rialtas.

Foilsítear na tuarascálacha sin ar an dul chun cinn gach trí mhí. Is féidir iad a léamh ar líne ag: www.gov.ie/en/publication/55fde-climate-action-important-publications/

Comhaontú Glas don Eoraip
Is ionann an Plean seo agus treochlár chun geilleagar an AE a dhéanamh inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de. Leagtar amach ann na gníomhartha agus na spriocanna a theastaíonn chun an chéad ilchríoch a bheidh neodrach ó thaobh carbón de a dhéanamh den Eoraip faoin mbliain 2050. D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach an Comhaontú Glas i mí na Nollag 2019.

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach faoin gComhaontú Glas don Eoraip arwww.ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Pleananna Oiriúnaithe Earnála
Réitíonn ranna Rialtais na pleananna seo le haghaidh earnálacha amhail talmhaíocht, iompar agus sláinte, lena chinntiú go mbeimid ullamh do thionchair an athraithe aeráide.

Sampla: Aithnítear i bPlean Oiriúnaithe Earnála um Athrú Aeráide maidir le Bithéagsúlacht na rioscaí a bhaineann le hathrú aeráide don bhithéagsúlacht in Éirinn agus mar is féidir leis an earnáil a bheith ullmhaithe ina leith.

Is féidir leat na Pleananna Oiriúnaithe Earnála a léamh ar www.gov.ie/en/collection/51df3-sectoral-adaptation-planning/

Cuardach de réir catagóire

Cuardach de réir téarma

Tabharfar an láithreán gréasáin cothrom le dáta chun tuilleadh téarmaí a chur leis agus fáilteoimid roimh do chuid aiseolais agus roimh do chuid smaointe.
Mura dtagann do théarma aníos nó má tá aiseolas agat, cuir sin in iúl dúinn.